Αστική ευθύνη

Η αστική ευθύνη προϊόντος σε όλα τα είδη αλλά κυρίως στα είδη διατροφής είναι πλέον μία υποχρεωτική κάλυψη που απαιτείται τόσο από τα κράτη όσο και από τους αγοραστές. Μία ακόμη κάλυψη που ακολουθεί είναι η ανάκληση προϊόντος.

Ανάλογα με τις χώρες στις οποίες πουλά η επιχείρηση αλλά και ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος, υπάρχουν διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις. 

Η αστική ευθύνη διοικητικού συμβουλίου απαλλάσσει τους υπεύθυνους σε διοικητικές θέσεις από την ευθύνη έναντι τρίτων και μετόχων. 

Η αστική ευθύνη διαμεταφορέα απαιτείται πλέον και σύμφωνα με τις συμβάσεις που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη (μεταφορική εταιρεία και εταιρεία που της ανήκουν τα εμπορεύματα που μεταφέρονται). 

Η αστική ευθύνη από τη μόλυνση του περιβάλλοντος θα είναι στο άμεσο μέλλον υποχρεωτική και θα απαιτεί υψηλά κεφάλαια κάλυψης και ειδίκευση. 


Υπάρχουν πολλών ειδών καλύψεις αστικής ευθύνης, όπως: από τη λειτουργία της επιχείρησης, την λειτουργία του χώρου, των κατασκευαστικών έργων, εργοδοτών, διοικητικών και διευθυντικών στελεχών, προϊόντος και περιβαλλοντικών ζημιών.Υπάρχουν από το νόμο υποχρεωτικές καλύψεις αστικής ευθύνης, όπως: σκαφών και πλοίων, αυτοκινήτων αλλά και των μηχανημάτων έργου, μελετητών και κατασκευαστών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κλινικών μελετών, κυνηγών, διοργανωτών ταξιδιών, ρύπανσης της θάλασσας, οδικού και αεροπορικού μεταφορέα, ορκωτών ελεγκτών, δικηγόρων, γιατρών.

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390