Ασφάλιση υγείας

Ασφάλιση υγείας
Οι ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν καταρχήν τις δύο βασικές καλύψεις: Ασφάλιση υγείας & ασφάλιση ζωής .
Ασφάλιση υγείας
Οι συνηθέστερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι : 
• Κάλυψη δαπανών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 
• Κάλυψη δαπανών Νοσοκομειακής περίθαλψης. 
Ειδικότερα για την νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν πλέον την απευθείας πληρωμή προς τα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι υπόλοιπες αποζημιώσεις γίνονται απολογιστικά. 
Ασφάλιση ζωής – Αποταμίευση - Σύνταξη 
Είναι δυνατόν να γίνει πρόσκαιρη ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που έχει συμφωνηθεί εξαρχής, ή Ισόβια ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου όπου προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί μετά θάνατον στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, οποτεδήποτε επέλθει αυτός. Τα ασφάλιστρα μπορεί να καταβάλλονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ισοβίως. 


Οι συνηθέστερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι:

• Κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας 

• Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων• Επίδομα απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα

• Χειρουργικό επίδομα


Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390